DENT PSU Coworking Space Managment Application (e-Room)


13

ห้องบรรยาย

เลือก

2

ห้องคอมพิวเตอร์

เลือก

7

ห้องประชุม

เลือก

2

ห้อง LAB

เลือก

14

E - Zoom ID

เลือก

4

สาขาทันตกรรมอนุรักษ์

เลือก

3

สาขาทันตกรรมป้องกัน

เลือก

7

CO-Working Space

เลือก

2

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

เลือก

สถิติการใช้ห้องประจำเดือน

ปฏิทินห้อง