TOR16 ระบบภาระงานส่วนงานกำหนดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน V.5


รอบประเมิน 2567คำชี้แจง

1. เปิดให้ลงข้อมูลภาระงานส่วนงานกำหนดสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2566
2. คะแนนหมวดผลแห่งการพัฒนา /เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน/ขยายเขตเขตงาน(เฉพาะแม่บ้าน รปภ. พขร.) Post โดย Admin มีข้อสงสัยให้ สอบถามหน่วยบริหารงานบุคคล โทร 7518
3. กิจกรรมต่างๆ ในภาระงานข้อ 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมการช่วยเหลือทำงานส่วนกลาง เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล กรณีมีข้อสงสัยให้ สอบถามหน่วยบริหารงานบุคคล โทร 7518
4. ทุกคนเพิ่มภาระงานระดับบุคคลเฉพาะส่งเสริมการทำงานส่วนกลาง / ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และ สนันสนุนงานมุ่งเป้า
5. ภาระงานข้อ ส่งเสริมการทำงานส่วนกลาง / ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ระดับบุคคล Approve โดยหัวหน้างาน/หน่วย ส่วนสนันสนุนงานมุ่งเป้า Approve โดยผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา

PSU Passport LOGIN

Username
Password

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด