EM-SIS
Equipment management and scientific instrument service

E-Registration

- ขอสิทธิรับบริการเพื่อเข้าใช้งานระบบ / ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการ

LOGIN

- โดยใช้ PSU Passport/ E -Passport ที่ยืนยันจากระบบ E-Request
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าที่ร.ต.มงคล ทองเพชรคง 7505